Na?a firma bola osloven? p?nom Filom - Ka?tie? ?ere?any, ktor? pripravoval sl?vnostn? obed pre n?rskeho kr??a.
     Bolo pre n?s c?ou spr?jemni? obed kvetinovou v?zdobou tak? vz?cnu n?v?tevu...S p?nom Filom u? spolupracujeme dlh?iu dobu pri v?zdob?ch svadieb v jeho ka?tieli.. Slu?by, ktoré poskytuje s? v?dy na profesion?lnej ?rovni. Mô?eme len odporu?i? ...
Na?e svadobné centrum v?m pon?ka i pren?jom svadobnej limuz?ny.
Pren?jom svadobnej limuz?ny
Pon?kame v?hodné z?avy pre nevesty, ktoré si  objednaj? kompletn? v?zdobu a svadobn? kyticu... bli??ie info u n?s.
Pre na?e nevesty
Kvetinov? v?zdoba k sl?vnostnému obedu n?rskeho kr??a a slovenského prezidenta v ka?tieli vo Sv. Antone, Bansk? ?tiavnica.
Kvety pre n?rskeho kr??a